Privacyverklaring


ZINN vindt privacy belangrijk. Om transparante en duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens, hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Voor bezoekers van de website, inschrijvingen voor georganiseerde evenementen en nieuwsbrieven. Op het moment dat u uw gegevens aan ZINN verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals we die hier beschrijven.

Uw privacy en beveiliging
ZINN doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn en zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. Gegevens die aan ZINN zijn verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze is bestemd, bijvoorbeeld als u ons contactformulier invult, solliciteert, of u aanmeldt voor een evenement. Uw gegevens worden nimmer zonder uw toestemming door ZINN aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw verzoek of wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving of een uitspraak van een rechtsprekende instantie.

Bezoekers website
ZINN registreert gegevens over het gebruik van deze website, o.a. aan de hand van cookies. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's, foutmeldingen en andere eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan ZINN de website verbeteren en daarmee ook haar dienstverlening. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics. De informatie die Google Analytics voor ZINN verzamelt, is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw naam, adres en e-mailadres worden niet geregistreerd. De cookies worden alleen gebruikt om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren. 
ZINN biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan ZINN u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden. 

Datalekken
Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens terecht komen op een plek waar ze niet behoren te zijn, bv. doordat ze verloren zijn geraakt of door onbevoegden kunnen worden ingezien, of niet op de juiste manier vernietigd zijn. 
ZINN probeert datalekken zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van een datalek, dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer het datalek een hoog risico meebrengt voor de rechten en vrijheden van betrokkene(n) brengt ZINN de personen hiervan schriftelijk op de hoogte. Als u het vermoeden heeft dat er sprake is van een datalek van uw persoonsgegevens kunt u hiervan een melding maken bij ZINN. U kunt zich hiervoor richten tot de Functionaris Gegevensbescherming Annelot Idema: a.idema@zinnzorg.nl of 06 2208 9666.

Gegevens van sollicitanten
Gegevens die aan ZINN worden verstrekt via CV, motivatiebrief of e-mail worden gebruikt om het wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Door de verstrekking van deze gegevens geeft de sollicitant ondubbelzinnig toestemming aan ZINN voor het verwerken van de verstrekte informatie ten behoeve van de werving en selectie. De gegevens zullen alleen voor dit doeleinde worden verwerkt. De door de sollicitant verstrekte gegevens bewaart ZINN gedurende het wervingsproces. Binnen 4 weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd ZINN de gegevens. Mocht u de gegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar sollicitaties@zinnzorg.nl. Mocht ZINN de gegevens langer in de portefeuille willen bewaren, voor toekomstige vacatures, dan vraagt zij hier toestemming voor bij de sollicitant. De bewaartermijn zal maximaal 6 maanden zijn. 

Informatie op de website
De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. ZINN stelt de inhoud van deze website met veel zorgvuldigheid samen. Ziet u onjuistheden op onze website staan? Dan horen we dit graag via communicatie@zinnzorg.nl. Ook als het gaat om vragen of verzoeken rondom privacy. Aan onvolledige of onjuiste informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ZINN kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

Websites van anderen
Op de website van ZINN staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van ZINN vallen. ZINN is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina’s en hun privacystatement.

Updates van onze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.