Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

In onderstaand overzicht leest u antwoorden op veelgestelde vragen.

Dagbesteding

Voor wie is dagbesteding?

Bezoekers van de dagbesteding hebben door leeftijd, ziekte of beperking regelmaat en structuur nodig om de dag vorm te geven. Ook het opbouwen en onderhouden van sociale contacten kan hierdoor lastig zijn of worden.
Bij de samenstelling van de groep wordt rekening gehouden met eventuele ziektebeelden.

Wanneer de zorg voor een naaste zwaar(der) wordt, kan een mantelzorger verlichting ervaren doordat het familielid een aantal dagdelen per week een bezoekt brengt aan De Buurthuiskamer. De mantelzorger wordt ontzorgd.

Wat kost dagbesteding?

Dagbesteding wordt aangeboden op basis van een Wmo-indicatie, PGB of als particuliere dienst. Daarnaast betaalt de bezoeker eigen bijdragen:

  • Eigen bijdrage aan CAK (Centraal Administratie Kantoor). Afhankelijk van inkomen en eventueel vermogen.
  • ZINNpas voor activiteiten en consumpties €17,50 p.p.p.m.
  • Optioneel: warme maaltijd €4,95.
Waar vraag ik een Wmo-indicatie voor dagbesteding aan?

Het aanvragen van een indicatie kan in Groningen via het WIJ team, in Haren bij team WIJZ en in Hoogezand bij Het Sociaal Team. ZINN kan u eventueel helpen bij de aanvraag van een indicatie. ZINN biedt ook dagbesteding op basis van een PGB.

Dementie

Hoeveel zorgmedewerkers zijn aanwezig?

Het grootste gedeelte van de dag zijn twee medewerkers aanwezig. Een zorgmedewerker én een woonassistent. Bij veel andere zorgorganisaties is er vaak maar één zorgmedewerker aanwezig. ZINN zet echter in op woonassistenten omdat zij een belangrijke schakel zijn in de dagelijkse zorg en aandacht. Zo houdt de andere aanwezige zorgmedewerker de handen vrij voor het verrichten van directe zorgtaken.

Intensieve zorg

Hoe krijg ik een indicatie?

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Revalideren bij ZINN

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor de revalidatie?

Wanneer uw zorgverzekering een contract heeft met ZINN wordt uw revalidatieverblijf door de zorgverzekering betaald. Houdt wel rekening met het betalen van een eigen risico (wettelijk verplicht).

Ik wil graag bij ZINN revalideren, kan dat?

In het ziekenhuis kunt u uw voorkeur voor ZINN aangeven. Het ziekenhuis geeft dat aan ZINN door. Vervolgens wordt er gekeken of wij u een revalidatieplaats kunnen bieden. Als u moet herstellen na een hersenbloeding (CVA) kunt u niet bij ZINN revalideren.

Waar kan ik revalideren?

ZINN locatie De Brink in Groningen. In De Brink kunnen ook ouderen met cognitieve problemen revalideren op een speciaal daarvoor ingerichte afdeling.
ZINN locatie De Dilgt in Haren
ZINN locatie De Burcht in Hoogezand

Hoe lang duurt mijn revalidatie?

Dat is per persoon verschillend. Het hangt af van uw medische situatie en het herstel. Alles is gericht op een zo snel mogelijke terugkeer naar uw eigen woonsituatie.

Met wie krijg ik te maken tijdens de revalidatie?

Een team van specialisten van ZINN Gezondheidszorg en ZINN. ZINN Gezondheidszorg: specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, fysio- en ergotherapeut, (GZ-)psycholoog, maatschappelijk werker, diëtisten en logopedisten. ZINN: helpende, (eerst verantwoordelijk) verzorgende en verpleegkundige.

Eenmaal thuis is het vaak mogelijk om de therapie een vervolg te geven. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van hulpmiddelen of woningaanpassingen. Heeft u na uw revalidatie een fysio- of ergotherapeut nodig? Dan kunnen zij u ook thuis behandelen.

Inhuizing

Wat mag ik mee verhuizen?

Het is altijd mogelijk om kleine persoonlijke bezittingen mee te nemen.  Het mee verhuizen van grotere persoonlijke bezittingen is afhankelijk van uw zorgvraag en woonvorm.

Hoe krijg ik een sleutel?

Als u bij ZINN komt wonen ontvangt u een zogenaamde rode druppel, uw persoonlijke sleutel en betaalmiddel. Familieleden kunnen via de leidinggevende een extra sleutel aanvragen, een blauwe druppel. De blauwe druppel is geen betaalmiddel.

Mag ik mijn huisdier mee verhuizen?

Huisdieren kunnen een belangrijke sociale en soms therapeutische rol vervullen. Echter door het mogelijke gevaar van besmetting of infectie, de angst van sommige cliënten voor huisdieren en eventuele allergische reacties, gelden er richtlijnen voor de omgang met huisdieren. Per situatie op de locatie of de afdeling wordt dit van te voren beoordeeld. Vooraf wordt met de leidinggevende van de afdeling bepaald om welke diersoort het gaat, hoe de situatie is en of het om een verantwoorde situatie gaat.

Kan ik tv kijken?

Op uw eigen kamer is een reguliere kabelaansluiting voor tv aanwezig. De kosten voor een CAI-abonnement vindt u in de tarievenlijst.  In de huiskamers (groepswonen) is een tv aanwezig.

Kan ik gebruik maken van internet?

In een ZINN locatie kunnen gasten gratis inloggen op het internet  en hier twee uur lang gebruik van maken. 

Bewoners ontvangen een wachtwoord en hebben daarmee gratis en onbeperkt toegang tot internet.

Tarieven ZINN

Wat kosten de meest voorkomende zaken bij ZINN?

Bekijk hier een beknopte versie van de meest voorkomende zaken: Download Tarievenlijst ZINN 2017 beknopt.pdf

Bekijk hier de volledige tarievenlijst van ZINN: Download Tarievenlijst ZINN 2017.pdf

ZINNpas

Is de ZINNpas een betaalmiddel?

Nee, de ZINNpas is geen betaalmiddel. U kunt betalen met uw pinpas.

Wat kost de ZINNpas?

ZINNpas per persoon € 17,50 per maand

ZINNpas echtpaar € 27,00 per maand

ZINNpas revalidanten € 22,50 eenmalig

Vervanging ZINNpas n.a.v. bijvoorbeeld vermissing € 7,50 per pas

Privacy

Privacy bij ZINN, hoe zit dat?

Alle cliënten van ZINN hebben recht op privacy. Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en om u in staat te stellen dat zelf te controleren, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) opgesteld. De praktische uitwerking van de bepalingen van de WBP staat in een zogenaamd privacyreglement. Dit reglement is van toepassing binnen ZINN en heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals wachtlijstregistratie, personalia en medische gegevens, observatielijsten, financiële en administratieve gegevens, klachtenregistratie, archiefregistratie en personeelsgegevens.

Cliëntenraad

Wat is de taak van de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van ZINN (de achterban) en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad is representatief voor de cliënten van ZINN.

Om het werk goed te kunnen doen moet de cliëntenraad weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contact leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak.

Waarom is een cliëntenraad belangrijk?

Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een cliëntenraad is die invloed kan uitoefenen op het beleid. Te midden van iedereen die bij de zorg- en dienstverlening betrokken is (management, medewerkers, financiers), is de cliëntenraad de enige die kan praten vanuit de ervaring (met de ‘bril’) van cliënten. De cliëntenraad praat mee over bepaalde (beleids) zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De raad van bestuur neemt uiteindelijk de beslissing. In een samenwerkingsovereenkomst hebben de cliëntenraad en ZINN afspraken gemaakt hoe zij met elkaar samenwerken.

Over welke onderwerpen heeft de cliëntenraad adviesrecht?

Voedingsaangelegenheden, veiligheid, gezondheid en hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie en ontspanning, kwaliteitssystemen, klachtenregeling; wijzigen instellingsbesluit en andere voor cliënten geldende regelingen, benoeming afdelingshoofden.
Wijziging doelstelling of grondslag, overdragen zeggenschap, fusie, samenwerking, opheffing, verhuizing, verbouwing, belangrijke wijziging organisatie, inkrimping of uitbreiding of andere wijziging, benoemen directieleden, begroting en jaarrekening, toelatingsbeleid.