Over welke onderwerpen heeft de cliëntenraad adviesrecht?

Voedingsaangelegenheden, veiligheid, gezondheid en hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie en ontspanning, kwaliteitssystemen, klachtenregeling; wijzigen instellingsbesluit en andere voor cliënten geldende regelingen, benoeming afdelingshoofden.
Wijziging doelstelling of grondslag, overdragen zeggenschap, fusie, samenwerking, opheffing, verhuizing, verbouwing, belangrijke wijziging organisatie, inkrimping of uitbreiding of andere wijziging, benoemen directieleden, begroting en jaarrekening, toelatingsbeleid.