Psychologie

Psychologie

De psychologen van ZINN Gezondheidszorg richten zich op ouderen en diens naasten. Ze zijn gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van psychische klachten. Door hun specifieke kennis en jarenlange ervaring in de ouderenzorg weten de psychologen van ZINN Gezondheidszorg hoe dergelijke klachten zich uiten op oudere leeftijd en welke behandeling het beste aansluit. Zij richten zich daarnaast ook op het coachen en adviseren van familie of mantelzorgers. U kunt een afspraak maken met de psycholoog op een locatie van ZINN bij u in de buurt of bij u aan huis.

De psychologen van ZINN Gezondheidszorg hebben veel kennis van het cognitief functioneren en beperkingen die daarin kunnen voorkomen op oudere leeftijd. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met vergeetachtigheid, concentratieproblemen of moeite met het houden van overzicht.

De psycholoog onderzoekt wat de oorzaak van deze klachten is en welke manieren er zijn om hiermee om te gaan. De psycholoog kan ook meedenken over welke woon- en leefomgeving het beste aansluit op uw wensen en behoeften. Het doel van een behandeling is om de kwaliteit van leven te verbeteren. Daarnaast kan de psycholoog u helpen als u de zorg heeft voor uw partner en u dat steeds zwaarder gaat vallen.

Behandeling vanuit de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ)

De psycholoog is onderdeel van het multidisciplinaire team van ZINN Gezondheidszorg. De psychologen van ZINN Gezondheidszorg hebben contracten met verschillende zorgverzekeraars afgesloten. Zij bieden behandeling binnen de GBGGZ (Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidzorg). Het gaat om psychologische zorg die wordt geboden aan cliënten met milde tot matig ernstige psychische klachten en bij wie sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis, geconstateerd door de huisarts. De behandeling binnen de GBGGZ is kortdurend en de nadruk ligt op het vergroten van de zelfregie en zelfredzaamheid. In veel gevallen krijgt u als cliënt het grootste gedeelte van de behandeling vergoed.

In overleg met u wordt tijdens het eerste gesprek onderzocht wat uw vraag is en op welke manier daar tijdens de behandeling aan gewerkt kan worden. Als het nodig is, en met uw toestemming, overlegt uw psycholoog met andere zorgverleners en/of uw naasten. Onderdelen van het behandeltraject zijn informatie krijgen over uw klachten, leren hoe u de klachten kunt verminderen en hoe u met uw klachten kunt omgaan.

Psychische klachten en cognitieve problemen
De psychologen van ZINN Gezondheidszorg zijn gespecialiseerd in de behandeling van verschillende psychische klachten en cognitieve problemen. Meer informatie over de klachten die door de psychologen van ZINN Gezondheidszorg behandeld kunnen worden. 

Samenwerking en informatie-uitwisseling
Voor aanmelding van behandeling vanuit de GBGGZ is een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts kan verwijzen via ZorgDomein. Wij vinden een goede afstemming met uw huisarts belangrijk en vragen u daarom om uw toestemming voor overleg en informatie-uitwisseling met uw huisarts. Ook voor eventueel contact met andere zorgverleners vragen wij eerst uw toestemming. Als samenwerking of advies van een andere discipline gewenst is, kunnen wij contact leggen met een andere behandeldiscipline van ZINN Gezondheidzorg. Bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde, ergotherapie, fysiotherapie en/of logopedie. Wij wisselen alleen informatie uit die voor het behandeltraject noodzakelijk is. We werken hierbij volgens de Beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

In overleg met u en uw netwerk kan gekeken worden naar de mogelijkheden van e-Health binnen de behandeling. Hierbij is sprake van maatwerk. De zelfredzaamheid en eigen regie kan bijvoorbeeld vergroot worden door inzet van technologie, zoals GPS-apparaten bij cognitieve problemen. De psychologen kunnen u wijzen op internetplatforms waarin u kunt lezen over ervaringen van lotgenoten, het gebruik van activiteits-trackers bij leefstijladviezen of het gebruik van tablets voor het verruimen van het sociaal netwerk.

Wij werken volgens de landelijke zorgstandaarden-GGZ (te vinden op ww.ggzstandaarden.nl). Uitleg over deze zorgstandaarden en psychische klachten beschreven voor cliënten is te vinden op www.thuisarts.nl.
Informatie over onze dienstverlening is ook te vinden in het document Algemene voorwaarden Psychologie en in het Kwaliteitsstatuut op deze website.